+31(0)20-4229898

Even sparren? Of benieuwd naar de mogelijkheden? Het team staat voor je klaar!

Algemene leveringsvoorwaarden Heiba Service

1. Algemeen

1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:

Opdrachtnemer: Heiba Service VOF

Opdrachtgever: de Contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

 

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.

2.2 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

 

3. Prijs

3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

 

4 Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door of namens hem verstrekte materialen en gereedschappen.

 

5 Betalingsvoorwaarden

5.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen veertien dagen na (deel)factuurdatum.

5.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

5.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt.

5.4 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

a. een betalingstermijn is overschreden met minimaal twee maanden en drie aanmaningen

b. Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;

c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;

d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

5.5 Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf dertig dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst en/of de goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de goederen of dienst. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking.

5.6 De boeterente bedraagt 1,5% plus de rente van de Europese Centrale Bank. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.

5.7 Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.

5.8 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt berekend:

over de eerste € 3.000 15%

over het meerdere tot € 6.000 10%

over het meerdere tot € 15.000 8%

over het meerdere tot € 60.000 5%

over het meerdere vanaf € 60.000 3%

5.9 Als de werkelijke gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

5.10 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

 

6. Oplevering

6.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien: de Opdrachtgever het werk in gebruik heeft genomen, het werk heeft goedgekeurd, of indien Opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat Opdrachtnemer hem schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk gereed is daartegen bezwaar heeft gemaakt.

6.2 Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd indien Opdrachtgever zijn goedkeuring onthoudt op grond van kleine gebreken die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

 

7. Levertijd

7.1 De door Opdrachtnemer opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij Opdrachtnemer er altijd vanuit is gegaan dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het afgeven van de levertijd bekend waren.

7.2 De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan.

7.3 Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken kan de Opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren.

7.4 Indien er sprake is van meerwerk kan de Opdrachtnemer de levertijd dienovereenkomstig verlengen.

7.5 Indien de Opdrachtnemer gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

7.6 Indien sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd met die periode verlengd.

 

8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

8.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

8.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

9. Wijzigingen in het werk

9.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid. Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop het meerwerk werd verricht. Minderwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop de overeenkomst werd gesloten.

 

10. Ontbinding

10.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de

(verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

10.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

10.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

10.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

10.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

10.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

 

11. Reclames, klachten

11.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering ofwel bij niet zichtbare gebreken binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

11.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van één jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

 

12. Garantie

12.1 De Opdrachtnemer staat gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van de door hem verrichte prestatie.

12.2 Indien de in het vorige lid bedoelde prestatie heeft bestaan uit de aanneming van werk, dan staat opdrachtnemer gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van het geleverde werk en de gebuikte materialen, mits hij deze vrij kon bepalen.

12.3 De eventueel te vervangen onderdelen moeten aan Opdrachtnemer verstrekt worden, kosten voor reis en verblijfkosten alsmede demontage en montage kosten , komen voor rekening van Opdrachtnemer voorzover de kosten de oorspronkelijk aannemingssom niet overschrijden.

12.4 Indien de in lid 1 bedoelde prestatie heeft bestaan uit het bewerken van door Opdrachtgever aangeleverde materialen, staat Opdrachtnemer gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van de bewerking.

12.5 Ingeval de in het vorige lid bedoelde prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd zal Opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren,dan wel voor herstel zorgdragen, zulks ter keuze van Opdrachtnemer.

12.6 Indien de in lid 1 genoemde prestatie heeft bestaan uit het leveren van een zaak, staat Opdrachtnemer gedurende zes maanden na aflevering in voor de deugdelijkheid van die zaak.

12.7 Beantwoordt de in het vorige lid bedoelde zaak niet aan de overeenkomst, dan is Opdrachtnemer vrij om te bepalen of hij een nieuwe zaak levert, de zaak herstelt, of dat hij de factuur crediteert. In ieder geval dient Opdrachtnemer de betreffende zaak franco aan Opdrachtnemer retour te zenden.

12.8 Te allen tijde moet Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld een eventueel gebrek te herstellen of zijn prestatie opnieuw te verrichten.

12.9 Opdrachtgever heeft slechts recht op garantie indien hij aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

12.10 Geen garantie wordt verleend voor gebreken welke het gevolg zijn van: onoordeelkundig gebruik, normale slijtage, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, en installatie, reparatie, montage en wijziging door derden, in opdracht van opdrachtgever aanbrengen van producten middels afwijkende procedure.

12.11 Geen garantie wordt verleend op gebruikte zaken.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

13.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

13.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

13.4 De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

13.5 Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

 

Amsterdam, 23 februari 2010 

Wij gebruiken cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud te tonen en ons verkeer te analyseren. Door op "Alles Accepteren" te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. U kunt uw voorkeuren beheren door op "Cookie-instellingen" te klikken